Projekční a inženýrská činnost


 • zajištění dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných -pro vydání stavebního povolení

 • geodetická měření, vytyčení hranic, zaměření věcných břemen

 • zpracování stavební dokumentace

 • zpracování projektu nových přípojek do objektu

 • vypracování žádosti o stavební povolení

 • doplnění podkladů k žádosti o stavební povolení podle zvláštních požadavků stavebního úřadu

 • získání souhlasu vlastníků sousedících pozemků a staveb na nich a dotčených organizací a osob

 • vypracování a podpis smluv o smlouvách budoucích

 • vypracování a podpis smluv o věcném břemeni

 • organizování předepsaných zkoušek atd.

 • zajištění kolaudačního rozhodnutí a odstranění případných vad

 • vklad smluv na příslušný katastrální úřad

 • vyjádření dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí

 • vytýčení podzemních řádů

 • vydání územního, stavebního a  kolaudačního řízení


Elektromontáže


 • výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba rozvodných energetických zařízení NN a VN

 • montáže, opravy a údržba elektroinstalací (rodinné domy, byty, provozovny)

 • přeložky venkovních a kabelových sítí NN

 • přípojky nízkého napětí pro RD